CZYM JEST PPWB?

PPWB - strony internetowe - marketing - ibretestin.pl

Projekt powstał przy współpracy Komisji Europejskiej, Banku Światowego i Ministerstwa Rozwoju, jako wynik inicjatywy Catching-Up Regions. Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności podkarpackich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. W programie można otrzymać nawet do 90% refundacji na usługi doradcze i usługi specjalistyczne dla MŚP.

WAŻNE: Refundacja oznacza poniesienie kosztu z własnych środków, a po zrealizowaniu usługi i jej rozliczeniu następuje zwrot w odpowiednim, ustalonym procencie.

Zakres wsparcia to zakup usługi rozwojowej, która usprawni działanie firmy i pozwoli na dalszy rozwój działalności.

Projekt skierowany jest do firm, które:

  • należą do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw,
  • mają siedzibę lub oddział na terenie województwa podkarpackiego,
  • prowadzą działalność bez przerw, przez co najmniej 6 miesięcy.

Projekt „Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu” realizowany jest przez Województwo Podkarpackie (Beneficjenta) w partnerstwie z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Partner projektu został wybrany w procedurze konkursowej w trybie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Więcej informacji na stronie ppwb.pl.