NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

1. Co to jest PPWB?

PPWB (Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu) to projekt realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach I Osi priorytetowej „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Jego głównym celem jest podniesienie konkurencyjności MŚP z terenu województwa podkarpackiego poprzez wsparcie w zakupie wyspecjalizowanych usług okołobiznesowych. W ramach projektu Odbiorcy wsparcia mogą otrzymać nawet 90% refundacji poniesionych kosztów.

2. Kto jest dysponentem środków finansowych?

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w partnerstwie z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

3. Kto może otrzymać dotacje?

Odbiorcą usług może zostać firma, która:

 1. „Posiada status MŚP
 2. Ma siedzibę lub oddział na terenie województwa podkarpackiego
 3. Prowadzi działalność bez przerw przez okres co najmniej 12 miesięcy
 4. Ma możliwość skorzystania z pomocy de minimis
 5. Nie ma powiązań osobowych i kapitałowych z Dostawcą Usług

4. Jaka forma prawna podmiotu może się kwalifikować do projektu?

 1. Jednoosobowa działalność gospodarcza
 2. Spółka: z ograniczoną odpowiedzialnością, cywilna, jawna, partnerska, komandytowa, akcyjna
 3. Stowarzyszenia, fundacje prowadzące działalność gospodarczą

5. Czy trzeba składać wniosek i biznes plan?

Nie ma potrzeby składania biznes planu. Firma zainteresowana udziałem w projekcie powinna zarejestrować się na platformie PPWB (www.ppwb.pl), a następnie złożyć wymagane dokumenty w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania (pierwszy etap kwalifikacji do projektu) oraz w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego (drugi etap kwalifikacji do projektu).

6. Jakie są kryteria finansowe, które musi spełnić firma?

W regulaminie nie wskazano kryteriów finansowych, które musi spełnić firma, aby otrzymać odpowiednią kwotę dofinansowania.

7. Jaka jest forma dotacji?

Dotacja ma formę jednorazowej refundacji i jest wypłacana Odbiorcy Wsparcia po wdrożeniu usługi.

8. Na co można przeznaczyć dotację?

Dofinansowanie można przeznaczyć na usługę rozwojową . Polega ona na opracowaniu i wdrożeniu usprawnień, które pozwalają na rozwój działalności biznesowej przedsiębiorstwa. Do ulepszeń można zaliczyć usprawnienie procesów lub obszaru działania firmy, realizację strategii, częściową lub całkowitą zmianę profilu działalności gospodarczej ( z wyłączeniem zakupu środków trwałych oraz wydatków niezwiązanych bezpośrednio z realizacją usługi rozwojowej). Wyłączone są usługi szkoleniowe oraz proste usługi biznesowe (np. usługi księgowe), w tym usługi, które zostały zarejestrowane przez Dostawcę Usług w Bazie Usług Rozwojowych

9. Do kiedy trwa projekt?

Zgodnie z regulaminem udzielania wsparcia, zlecenia na usługi zarejestrowane na platformie PPWB będą przyjmowane do wyczerpania alokacji. Ponadto przedsiębiorca zobowiązany jest do złożenia dokumentów niezbędnych do rozliczenia usługi rozwojowej nie później niż do dnia 30.09.2022 r.

10. Jak długo trwa proces przyznania dotacji?

Szacunkowy czas procesu może przebiegać następująco:

 1. rejestracja firmy wraz z kwalifikacją do otrzymania statusu Odbiorcy wsparcia: 2 miesiące;
 2. przygotowanie dokumentów i podpisanie umowy z urzędem marszałkowskim: 3 miesiące;
 3. refundacja kosztów usługi: 2 miesiące.

11. Ile można zamówić usług?

Odbiorca Wsparcia może zamówić dowolną liczbę usług dostępnych na platformie PPWB. Należy mieć jednak na uwadze, że zgodnie z regulaminem udzielania wsparcia  “Odbiorca Wsparcia uprawniony jest do jednokrotnego zamówienia na PPWB tej samej usługi rozwojowej lub usługi doradczej”.

12. Jaka jest kwota dotacji?

Górny limit dofinansowania dla jednej usługi wynosi:

 1. 20 tys. zł w przypadku usług standardowych,
 2. 100 tys. zł w przypadku usług specjalistycznych.

Kwota dofinansowania (refundacji) dla MŚP na pojedynczą usługę rozwojową będzie określona indywidualnie dla usługi zarejestrowanej na Platformie, zgodnie z typem danej usługi (standardowa lub specjalistyczna) oraz wskazaną w momencie zawarcia Zlecenia intensywnością wsparcia, wynikającą z działania mechanizmu popytowego.

Program PPWB jest Kwota deminimis otrzymanego w ostatnich 3 latach obrotowych nie może przekraczać 200 tyś euro.

13. Jaki jest procent dofinansowania zamówionych usług?

Dofinansowanie w ramach projektu PPWB obejmuje zwrot do 90%  kosztów kwalifikowanych projektu realizowanego przez Instytucje Otoczenia Biznesu (w tym IBRE Testin.pl) lub 75% w przypadku pozostałych Dostawców Usług.

14. Czy dotacja może być wypłacana w transzach?

Nie. Środki dofinansowania zostaną przekazane Odbiorcy Wsparcia w formie jednorazowej refundacji.

15. Kiedy można rozpocząć realizację usługi?

Po zamówieniu usługi na PPWB i podpisaniu umowy pomiędzy Odbiorcą Wsparcia a Dostawcą Usługi.

16. Czy koszty poniesione przed umową z UM są kwalifikowane do projektu?

Tak, z warunkiem jak w pkt. 15.

17. Czy istnieje ryzyko negatywnego rozpatrzenia wniosku?

Jeżeli przedsiębiorstwo spełnia wszystkie wymienione kryteria, tzn.:

 • posiada status MŚP
 • ma siedzibę lub oddział na terenie województwa podkarpackiego
 • prowadzi działalność bez przerw przez okres co najmniej 12 miesięcy
 • ma możliwość skorzystania z pomocy de minimis
 • nie ma powiązań osobowych i kapitałowych z Dostawcą Usług
 • terminowo dostarcza wskazane dokumenty do odpowiednich urzędów

to ryzyko nie uzyskania dofinansowania jest niewielkie.

18. Czy można zrezygnować z dotacji po podpisaniu umowy z Urzędem Marszałkowskim?

Tak. Podpisanie umowy wsparcia z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego nie obliguje do skorzystania z dotacji. Odbiorca Wsparcia może wycofać się na każdym etapie postępowania.

19. W jakiej formie składane są dokumenty do urzędu?

Dokumenty do urzędu należy złożyć w formie papierowej. Ponadto na platformie PPWB załącza się skany złożonych dokumentów.

20. Czy warto zlecić przygotowanie dokumentacji firmie specjalizującej się w tej dziedzinie?

Tak. Zlecenie przygotowania dokumentacji profesjonalnej firmie pozwoli uniknąć wielu błędów, które mogą popełnić wnioskodawcy nie zaznajomieni z tego typu dokumentacją. Poprawne wypełnienie dokumentacji i dopełnienie  wszelkich formalności pozwala znacznie skrócić czas ubiegania się o dofinansowanie.

KONTAKT

Jesteś zainteresowany współpracą? Skontaktuj się z nami w celu uzyskania szczegółów .